Frågor och svar för personal

Här har vi samlat frågorna och svaren från syv-träffen den 3 december.

Frågor från syv: Blanketter

Vi har samlat alla blanketter under menyvalet Blanketter i personalmenyn. Där hittar du också en matris för hur respektive blankett ska hanteras. Blanketterna finns också tillgängliga för nedladdning på respektive artikelsida och i Indra.

Jo, ni ska fortsätta att ladda upp bilagor/blanketter, precis som förra antagningsåret

Du kan se att blankett är uppladdad i elevens elevkort.

Ja, stämmer. Den ska laddas upp på varje valrad där eleven ansöker om fri kvot.

Frågor från syv: Indra

Det kommer inte finnas en testmiljö för studie- och yrkesvägledare. Testmiljön är inte till för användare att gå in eftersom det genomförs tester och är på riktiga elever. Vi raderar emellanåt databasen och ersätter med en kopia från den skarpa vilket gör att den platsen inte är lämplig att ha testanvändare i.

Det finns en långsiktig plan för att göra Indramanualen mer tillgänglig och integrerad med webben men den kommer inte i första versionen av nya webben. Däremot har vi redan nu försökt att länka till rätt del av Indra-manualen från personalsidorna på webben. 

Se avsnittet om att importera elever i INDRA-manualen. Du är också välkommen att kontakta oss via mejl för frågor

Ja, när funktionen Raderat val är klar kommer elever som raderar val kunna välja om dem. Det är inte detsamma som att lägga tillbaka eller ångra ett val, sådant måste gå via kansliet. 

Om eleven inte finns i systemet sedan tidigare så går det att importera eleven via fil men om eleven är registrerad tidigare antagningsår måste eleven registreras manuellt för att uppgifterna från tidigare år ska kunna flyttas över till detta antagningsår.

Ni får vända er till er närmaste chef alternativt central funktion inom er förvaltning för att få svar på era frågor om förändrade arbetsuppgifter och förutsättningar för att arbeta i INDRA.

Vi håller just nu på att se över vilka övriga informationsträffar som vi kan behöva hålla framöver, vi återkommer om det.

Frågor från syv: Nya webben

Ja, den nya webbadressen är gymnasieantagningen.storsthlm.se och det är den enda adressen som vi kommunicerar ut till eleverna. Sen har Indra en egen adress, men den använder vi inte i kommunikationen med eleverna. Adressen är indra.storsthlm.se (elevsidan) och indra.storsthlm.se/admin (adminsidan).

Ja, allt är uppdaterat.

Ja, eftersom sidorna ser annorlunda ut. Men vi har försökt att göra informationen så tydlig som möjligt. Och själva programutbudet och ansökningsweben i Indra är oförändrade.

Här finns en sammanställning hur man söker till gymnasiet.  

Ja, statistiken ligger på ett annat sätt på nya webben och är tillgänglig enligt de lagkrav som finns. Däremot finns utvecklingsönskemål kring statistikfunktionen som vi hoppas kunna förbättra i senare versioner av webbplatsen. 

På den nya webbplatsen kommer statistik för slutantagning och preliminär antagning för 2020 finnas sökbart. Man kan där filtrera fram antagningsgränser efter kommun och fristående skola. Tidigare års statistik kommer finnas i pdf:er.

Nej, det behövs ingen inloggning för personalsidan.

Sökfunktionen är förbättrad på så sätt att den söker igenom hela webbplatsen efter innehåll som finns där. Däremot är sökfunktionen än så länge inte sammankopplad med programutbudet i Indra och kan heller inte ge förslag på felstavade sökningar. Ambitionen är att utveckla detta i kommande versioner av webbplatsen. 

Frågor från syv: Övrigt

Vi håller just nu på att se över hur vi ska arbeta med mejl- och chattsupport under 2023

Efter den sista reservantagningen tar gymnasieskolorna själva över den fortsatta reservantagningen vilket vanligtvis sker vid skolstart. Reservantagningen sker strikt utifrån sökandes meritvärde och utifrån reservlistan i Indra. Sena val placeras i kö efter reserverna och erbjuds plats först när alla reserver har tillfrågats. Gymnasieskolorna ska följa Gymnasieantagningens reservlistor noggrant till och med första veckan i september. Eventuella platser som därefter blir lediga förfogar skolan själv över. Gymnasieantagningen Storsthlm rekommenderar dock att skolan använder sig av reservlistan i Indra om det fortfarande finns elever där som står på tur. Om eleven fortfarande är reserv när uppropet har varit och skolan tagit över reservantagningen kontaktas eleven av gymnasieskolan och de behöver ha ett svar omgående om eleven vill tacka ja till reservplatsen eller inte.

Ja, svarstiden var satt till en vecka, med anledning av att vi så snabbt som möjligt behövde få in synpunkterna, för att kunna hantera så mycket som möjligt av resultatet inför antagningsåret 2021.

Visa cookie-information