warning image

Idag 17/7 är sista svarsdag. Om du inte svarar på ditt antagningsbesked, tackar du automatiskt ja till platsen och står kvar som reserv till högre val.

Elevkategorier

Här beskriver vi hur du som jobbar med elever som inte är folkbokförda i Sverige gör för att hjälpa dem att söka till gymnasiet.


Elever som inte är folkbokförda i landet har inte automatiskt rätt till utbildning i gymnasieskolan eller den anpassade gymnasieskolan. Om du har en elev på din skola som ska söka till gymnasiet och som inte är folkbokförd i landet, måste den ungdomen antingen folkbokföra sig eller visa att hen på annat sätt har rätt till utbildning inom gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola. De undantag från kravet på folkbokföring som finns samlas under begreppet elevkategorier. Här finns information om varje elevkategori:

Folkbokförd

De allra flesta elever som söker till gymnasiet är folkbokförda i Sverige. Dessa elevers rätt till utbildning sköts automatiskt av antagningssystemet och de behöver inget elevkategoriunderlag.

Asylsökande

Ungdomar som söker asyl i Sverige har rätt till utbildning förutsatt att de inte har fyllt 18 år vid terminsstart. För att eleven ska kunna antas måste en kopia på giltigt LMA-kort skickas in till Gymnasieantagningen i god tid före slutantagningen.

Gömda

Ungdomar som vistas utan tillstånd i landet tillhör kategorin Gömda. Dessa ungdomar behöver lämna in intyg från avlämnande skola som styrker att de tillhör kategorin i god tid före slutantagningen. Exempel på hur ett sådant intyg kan se ut kan efterfrågas av Gymnasieantagningen. Avlämnande skola laddar upp intyget i Indra under elevkategoribilaga på elevens elevkort.

Utlandssvenskar

En utlandssvensk elev är en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet, och minst en av dem är svensk medborgare. Gymnasieantagningen begär ut information om dessa ungdomars vårdnadshavares folkbokföringsstatus inför slutantagningen. Ungdomar som inte uppfyller kraven ombeds folkbokföra sig i Sverige. Observera att alla svenska medborgare som bor utomlands inte uppfyller kraven för att anses vara utlandssvensk.

Nordiska sökande

Nordiska sökande som bor i Finland, Danmark, Norge eller Island har rätt till gymnasieutbildning på nationella program i gymnasieskolan i Sverige. Nordiska sökande är undantagna från kravet att ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behöriga till nationella program. Det finns ingen rätt för nordiska sökanden att bli antagna till anpassad gymnasieskola eller till introduktionsprogram. Underlag som styrker att ungdomen är bosatt i Finland, Danmark, Norge eller Island behöver lämnas in i god tid inför slutantagningen.

EU-medborgare

Barn till migrerande arbetstagare som nyttjar den fria rörligheten för att arbeta i Sverige behöver skicka in dokumentation som styrker detta i god tid före slutantagningen. Observera att medborgarskap i ett EU-land inte är tillräckligt för att ha rätt till utbildning, utan att det är vårdnadshavares nyttjande av den fria rörligheten som ligger till grund för rätten till utbildning.

Diplomat inom EU / Diplomat utanför EU

Barn till ambassadpersonal på ambassader i Stockholm kan under vissa omständigheter ha rätt till utbildning i Sverige. Intyg som styrker detta måste skickas in i god tid före slutantagning.

Folkbokföring oklar

Ungdomar med statusen folkbokföring oklar kan inte antas till gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola, eftersom de inte visat på att de har rätt till utbildning. De måste antingen folkbokföra sig eller skicka in handlingar som styrker att de tillhör en annan elevkategori. Med undantag för folkbokförda, utlandssvenskar och asylsökande ungdomar är det den sökta huvudmannen som gör bedömningen om ungdomen kan anses tillhöra elevkategorin och vem som kan antas. Gymnasieantagningen rekommenderar icke folkbokförda elever att ha tät kontakt med den sökta huvudmannen under gymnasievalsprocessen.

Ungdomar med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Ungdomar som har uppehållstillstånd under massflyktsdirektivet har rätt till utbildning under samma förutsättningar som asylsökande. Om du har elever på din skola som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska de skicka in giltiga uppehållstillståndskort där det framgår att de har ”tillfälligt skydd”. Övriga uppehållstillstånd ger inte rätt till utbildning. Då ska eleven i stället folkbokföra sig.

 

 

Visa cookie-information