Tillbaka

ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ናይ ላዕለዎት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መቐበሊ ቤት ጽሕፈት

ኣብ ዞባ ስቶክሆልም(Gymnasieantagningen Storsthlm) ናይ ላዕለዎት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መቐበሊ ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳራት ስቶክሆልም ካውንቲ፡ ግነስታን ሃቦን ናይ ሓባር መቐበሊ ቤት ጽሕፈት እዩ።

Visa cookie-information