warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Viktigt att tänka på kring blanketter

Blanketternas innehåll är mycket viktigt för antagningen och för att ungdomen ska få en bra start på sin gymnasietid. Därför måste varje avsnitt i blanketten vara ordentligt ifyllt och tydligt definiera elevens behov, förutsättningar och eventuellt anförda skäl.

Avlämnande skola bör alltid ha en dialog med elev och vårdnadshavare kring innehållet på blanketterna och vilka underlag som skolan laddar upp i Indra. På varje blankett framgår vem som ska skriva under och vilka handlingar som ska bifogas. Läkarintyg och andra dokument som krävs för bedömning ska laddas upp i Indra även om intyget innehåller känsliga uppgifter. Tänk dock på att aldrig ladda upp hela utredningar i Indra.

Om oklarhet råder om vilka underlag som behövs för en prövning kan en kontakt med fördel tas med sökt utbildnings huvudman innan uppladdning sker.

Kan jag använda samma blankett till flera ändamål?  

I vissa fall kan du som hanterar blanketter förenkla ditt arbete genom att använda samma blankett för olika ändamål. Viktigt är då att blanketten innehåller den information som är nödvändig samt att den laddas upp på rätt ställe i Indra.

Om blanketten, antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM) fyllts i och eleven eventuellt blir behörig till nationella program i sin ansökan, kan samma blankett laddas upp som övergångsinformation. Samma blankett kan även användas om eleven söker nationella program och introduktionsprogram med specialpedagogisk verksamhet. Då laddas blanketten upp som särskilt behovsunderlag. 

För elever som söker utbildningar med specialpedagogisk verksamhet på nationella program ska särskilt behovsunderlag laddas upp i Indra. Om eleven söker utbildningar utan specialpedagogisk verksamhet kan samma blankett användas som övergångsinformation. 

Om blanketten för dispens i engelska används för elev kan blanketten även bifogas som ett komplement till övergångsinformation.

Vad behöver jag kontrollera när det gäller mina elevers blanketter?

Det är viktigt att du som studie- och yrkesvägledare/överlämningsansvarig kontrollerar att korrekt underlag är uppladdat på korrekt plats i elevkortet på alla dina elever som behöver ansöka med blankett. Om du är osäker på när en blankett behövs, ta hjälp av sidan Lista på blanketter.
Efter omvalsperioden är det extra viktigt att du säkerställer att elever som söker med nedanstående blanketter har dessa uppladdade på nytillkomna val om det är aktuellt. Blanketterna nedan kopplas nämligen till en specifik valrad. Om en blankett saknas på ett av elevens val, kan de skäl som anförs inte behandlas för denna valrad. Det kan påverka elevens möjligheter att bli antagen.
Det gäller:

  • Ansökan fri kvot – särskilda omständigheter
  • Ansökan om dispens i engelska, samt
  • Ansökan om särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun/län.

Vad gäller för allmän handling?

Blanketter och andra dokument som inkommer till Gymnasieantagningen och/eller laddas upp i antagningssystemet Indra blir att betrakta som allmän handling om ansökan behandlas hos en kommun eller region. Allmänna handlingar och uppgifter ur dessa kan begäras ut hos kommun eller region och ska då lämnas ut i den mån de inte omfattas av sekretess. Dokument som innehåller känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter ska laddas upp om dessa är nödvändiga för prövningen av ansökan eller om uppgiftsskyldigheten följer av lag.  

Visa cookie-information