Våra blanketter

Här finns våra blanketter och övriga underlag.

Under varje rubrik finns även information om

  • när de används
  • hur underlaget bedöms
  • var de laddas upp
  • vem som laddar upp dem.

Under hösten 2022 arbetar Gymnasieantagningen med att uppdatera visst innehåll i våra blanketter. Aktuella blanketter för antagningsåret 2023 är på plats i december 2022. Om du behöver börja arbeta med blanketter redan nu kan du använda blanketterna från antagningsåret 2022.

Blanketter

När används blanketten? 
Om en elev inte har godkänt betyg i ämnet engelska men ändå bedöms ha förutsättningarna för att klara studierna på det sökta programmet. Läs mer om vad som gäller för dispens i engelska.

Hur bedöms underlaget?
Den sökta huvudmannen bedömer per varje aktuell valrad om elev bedöms kunna få dispens i engelska baserat på underlaget. Därefter konkurrerar eleven med sitt meritvärde på den aktuella valraden.  

Laddas upp var och av vem?
Per varje aktuell valrad i elevens ansökan. Behörighet som krävs: Alla som har tillgång till elevkortet. Läs mer i Indramanualen.

Ladda ned blanketten Ansökan om dispens i engelska (.docx)

Ladda ned blanketten Ansökan om dispens i engelska (.pdf)

Uppladdningsyta: Elevkort > Ansökan (per aktuellt val)
Befattning/behörighet avlämnande skola: Rektor, SYV + Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: Dispens engelska
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Dispens engelska
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

När används blanketten?
Om en elev har fått försämrad studieförmåga på grund av sociala eller medicinska skäl som lett till att hen fått ett lägre meritvärde. OBS! Eleven måste vara behörig till det sökta programmet. Läs mer om hur ansökningar inom fri kvot går till.

Hur bedöms underlaget?
Den sökta huvudmannen bedömer per varje aktuell valrad om ungdomen kan antas i fri kvot baserat på underlaget. Om den fria kvoten tillstyrks antas eleven före elever med högre meritvärde. Om den fria kvoten inte tillstyrks konkurrerar ungdomen med sitt faktiska meritvärde.  

Laddas upp var och av vem?
Per varje aktuell valrad i elevens ansökan. Behörighet som krävs: Alla som har tillgång till elevkortet. OBS! För val utanför länet skickar ni direkt till det externa kansliet. Läs mer i Indramanualen.

Ladda ned blanketten Ansökan om fri kvot – särskilda omständigheter (.docx)

Ladda ned blanketten Ansökan om fri kvot – särskilda omständigheter (.pdf)

Uppladdningsyta: Elevkort > Ansökan (per valrad)
Befattning/behörighet avlämnande skola: Rektor, SYV + Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: Fri kvot – särskilda omständigheter
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Fri kvot
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

 

Används när?
Om en elev har gått i en skola som inte följer den svenska läroplanen. Läs mer vad som gäller om fri kvot - utländska betyg.

Hur bedöms underlaget?
Den sökta huvudmannen bedömer per varje aktuell valrad baserat på underlaget om eleven är 1) behörig och 2) om hen kan antas i fri kvot. Om den fria kvoten tillstyrks antas eleven före elever med svenska slutbetyg.  

Laddas upp var och av vem? 
I elevkortets flik Kontaktuppgifter, under rubriken Utländska betyg. Behörighet som krävs: Alla som har tillgång till elevkortet. 

Läs mer i Indramanualen under rubriken “Fri kvot - Utländska betyg”.

Ingen blankett finns. Elevens betygsdokument utgör underlaget för bedömning.

Uppladdningsyta: Elevkort > Kontaktuppgifter, Fri kvot utländska betyg
Befattning/behörighet avlämnande skola: 
Alla befattningar/behörigheter
Behörighet beslutsfattning: 
Fri kvot – utländska betyg
Upphämtning elevinformation: 
Elevkort > Kontaktuppgifter
Befattning antagen skola: 
Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

Används när?
Krävs om en elev har ansökt till: 

  • Programinriktat val för enskild elev 
  • Yrkesintroduktion 
  • Individuellt alternativ 

Läs mer här om introduktionsprogram.

Hur bedöms underlaget?
Den sökta huvudmannen bedömer om den sökande ska antas till utbildningen som är utformad för enskild baserat på underlaget. 

Specialfall: Yrkesintroduktion utformad för grupp. Underlaget används för överenskommelse om betalning.

Laddas upp var och av vem?
I elevkortets flik Överl. IM. Behörighet som krävs: Överlämningsansvarig.  

Läs mer i Indramanualen.

Specialfall: Om blanketten används för introduktionsprogram med specialpedagogisk verksamhet ska den även laddas upp under fliken Kontaktuppgifter under rubriken Särskilt behovsunderlag.

Ladda ned antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM) (.docx)

Ladda ned antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM) (.pdf)

Uppladdningsyta: Elevkort > Överl. IM (Om elev söker IM med special-pedagogisk verksamhet ska underlaget även laddas upp under Elevkort > Kontaktuppgifter > Särskilt behovsunderlag)
Befattning/behörighet avlämnande skola: 
Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: 
IM-Placering/Rangordning, Beslut särskilt behovsunderlag
Upphämtning elevinformation: 
Elevkort > Överl. IM, Elevkort > Behovsstöd
Befattning antagen skola: 
Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

 

Används när? 
Krävs om en elev har sökt till Språkintroduktion. Läs mer om utbildningen språkintroduktion.

Hur bedöms underlaget? 
Den sökta huvudmannen bedömer om den sökande ska antas till språkintroduktion baserat på underlaget. 

Laddas upp var och av vem?
I elevkortets flik Överl. IM. Behörighet som krävs: Överlämningsansvarig. Läs mer i Indramanualen.

Ladda ned blanketten Språkintroduktion (IMS) (.docx)

Ladda ned blanketten Språkintroduktion (IMS) (.pdf)

Uppladdningsyta: Elevkort > Överl. IM.
Befattning/behörighet avlämnande skola:
 Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: 
IM-Placering/Rangordning
Upphämtning elevinformation: 
Elevkort > Överl. IM
Befattning antagen skola: 
Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

Används när?
Om en elev har sökt en icke-riksrekryterande utbildning på kommunal eller regional skola utanför samverkan och har särskilda skäl till att bli förstahandsmottagen. Läs mer om mottagande i annan kommun.

Hur bedöms underlaget? 
Bedömningen om de anförda skälen är sådana att eleven ska bli förstahandsmottagen görs av den som är ansvarig för den sökta utbildningen (ofta antagningskansliet). 

OBS! Att bli förstahandsmottagen betyder inte att eleven är antagen. Det betyder bara att eleven konkurrerar om en plats på utbildningen på samma villkor som elever som bor i den sökta kommunen eller samverkansområdet. 

Laddas upp var och av vem?
Per varje aktuell valrad i elevens ansökan. Behörighet som krävs: SYV Läs mer i Indramanualen.

Ingen blankett finns. Eleven skriver brev med sina skäl och bifogar eventuella intyg till det, Dessa utgör underlag för bedömning. 

Uppladdningsyta: Elevkort > Ansökan (per valrad)
Befattning/behörighet avlämnande skola: 
SYV, Jour-SYV (förvaltning)
Behörighet beslutsfattning: 
EOP, IM-EOP

Används när? 
Krävs om en elev har sökt en utbildning med specialpedagogisk verksamhet. Läs mer om utbildningar med specialpedagogisk verksamhet.

Hur bedöms underlaget?
Den sökta huvudmannen fattar beslut per varje aktuell valrad om ungdomen bedöms tillhöra huvudmannens målgrupp för specialpedagogisk verksamhet. Därefter konkurrerar ungdomar som tillstyrkts med sitt meritvärde. 

Laddas upp var och av vem?
I elevkortets flik kontaktuppgifter under rubriken Särskilt behovsunderlag. Behörighet som krävs: Överlämningsansvarig. Läs mer i Indramanualen.

Ladda ned blanketten för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet (särskilt behovsunderlag) (.docx)

Ladda ned blanketten för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet (särskilt behovsunderlag) (.pdf)

Uppladdningsyta: Elevkort > Kontaktuppgifter
Befattning/behörighet avlämnande skola: Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: Beslut särskilt behovsunderlag
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Behovsstöd
Befattning antagen skola: Rektor och SYV

Används när? 
Om en elev bedöms behöva fortsatt stöd på gymnasieskolan. Läs mer om överlämning vid skolbyte på Skolverkets hemsida.

Hur bedöms underlaget?
Ingen bedömning av underlaget inför antagning. Underlaget används av skolan där ungdomen antagits för att utforma stödinsatser.  

Laddas upp var och av vem?
I elevkortets flik Kontaktuppgifter under rubriken Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag.

OBS! Innan möjlighet att ladda upp filen finns, måste fältet aktiveras. Detta görs i elevkortets flik Kontaktuppgifter, under rubriken Grundläggande uppgifter. Bocka i “Övergångsinformation finns”.  

Behörighet som krävs: Överlämningsansvarig. 

Läs mer i Indramanualen.

Ladda ned mallen för överlämningsinformation till gymnasieskolan (.docx)

OBS! För val utanför länet skickar ni blanketten direkt till skolan där eleven antagits.  

Uppladdningsyta: Elevkort > Kontaktuppgifter/Grundläggande uppgifter
Befattning/behörighet avlämnande skola:
 SYV, Expedition, Överlämningsansvarig
Upphämtning elevinformation:
 Elevkort > Kontaktuppgifter, grundläggande uppgifter
Befattning antagen skola: 
Överlämningsansvarig

 

Används när? 
Krävs om en ungdom söker till Gymnasiesärskolan.

Hur bedöms underlaget? 
Målgruppsbeslutet krävs för att ungdomen ska kunna tas emot i gymnasiesärskolan.  

Laddas upp var och av vem? 
I elevkortets flik kontaktuppgifter under rubriken Elev från Grundsärskolan. Detta görs av behörig person på förvaltningsnivå i ungdomens hemkommun. 

Läs mer i Indramanualen.

OBS! När blanketten laddas upp måste även målgruppstillhörigheten registreras i vyn Ansökan - Yttrande/Beslut - Beslut målgruppstillhörighet i Indras särläge. 

Ladda ned mallen för beslut om målgruppstillhörighet gymnasiesärskola (.docx)

Uppladdningsyta: Markeras i SÄR-läget via menyn Ansökan > Yttrande/Beslut > Beslut målgruppstillhörighet
Befattning/behörighet avlämnande skola: Sär-beslut om tillhörande av målgrupp + Sär EOP (Yttrande- och beslutsansvar). Endast förvaltningsnivå.

Används när? 
Om en ungdom söker till gymnasiesärskolan. Här finns mer information om Gymnasiesärskolan.

Hur bedöms underlaget? 
Underlaget används för att utforma stödinsatser för eleven på gymnasiesärskolan. 

Laddas upp var och av vem?
I elevkortets flik Kontaktuppgifter/Elev från Grundsärskolan/Målgruppstillhörighet-Dokumentuppladdning

Behörighet som krävs: SYV och Överlämningsansvarig. 

Läs mer i Indramanualen.

Ladda ned mallen för överlämningsinformation till gymnasiesärskolan (.docx)

Uppladdningsyta: Elevkort >Kontaktuppgifter>Elev från Grundsärskolan/Målgruppstillhörighet-Dokumentuppladdning
Befattning/behörighet avlämnande skola: SYV + Överlämningsansvarig
Upphämtning elevinformation: Elevkort >Kontaktuppgifter>Elev från Grundsärskolan/Målgruppstillhörighet-Dokumentuppladdning
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

 

 

Används när?
Om en ungdom inte är folkbokförd i Sverige och inte kommer att bli folkbokförd före slutantagningen.
Läs mer här vad som gäller för icke folk bokförda elever.

Hur bedöms underlaget?
Den sökta huvudmannen bedömer rätten till utbildning utifrån det inskickade underlaget. Om ungdomen bedöms ha rätt till utbildning konkurrerar hen med sitt meritvärde.   

Laddas upp var och av vem?
I elevkortets flik Kontaktuppgifter under rubriken Elevkategori.  

OBS! Rubriken är enbart synlig för icke folkbokförda ungdomar.  

Behörighet som krävs: Alla som har tillgång till elevkortet.  

Läs mer i Indra-manualen under rubriken Elevkategori.

Ingen blankett finns. Vilket underlag som behövs beror på vilken elevkategori ungdomen tillhör. 

Visa cookie-information