Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Dispens i engelska

Här berättar vi hur du hanterar yttrande och beslut kring ansökan om dispens i engelska.

 

För avlämnande skolor

För mottagande skolor

 

Hämtat från: Fliken Ansökan (clickhelp.co)

För avlämnande skolor

Särskild behörighet: Dispens engelska

Bör texten kortas ner?

Elever som åberopar dispens i engelska använder en blankett som heter Ansökan om dispens i engelska som finns i vyn Blanketter/Info>Blanketter. För att den sökta utbildningens huvudman ska kunna registrera beslut om dispens behöver du kryssa för vilka elever det gäller. Det är rektorn på avlämnande skola ansvarar för att skolan fyller i ansökan. Ansökan tillsammans med eventuella bilagor laddas upp i Indra per valrad. Ansökan om dispens i engelska ska markeras per valrad, det vill säga på den studieväg som ansökan ska gälla för och blanketten ska bifogas ansökan. Om en elev har särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun (utanför samverkansområdet) ska skälet laddas upp på den valrad som skälet avser.

Markeringen i Indra görs av elevens avlämnande skola (studie- och yrkesvägledare och rektor) i elevkortets flik Ansökan på respektive valrad. Det är elever markerade med Ansökan om dispens för engelska som finns i listan.

Förklaring av kolumner:

 • Bilagor: ansökningsblankett samt eventuella bilagor finns uppladdade. Uppladdningsdatum inom parentes.
 • Beslutsstatus: Visar status för beslut: Ej beslutad (förvalt) Tillstyrkt (beviljat) och Avstyrkt (ej beviljat).
 • Beslutsdatum: Datum när beslutet är registrerat i Indra.
 • Datum: Datum när dispens engelska markeras i elevens ansökan.

Ladda upp ansökan om dispens i engelska

Så här gör du:

 1. Gå in i valradernas redigerbara läge genom att klicka på Redigera.
 2. Markera kryssrutan Ansökan om dispens i engelska.
 3. Klicka på Välj fil och bifoga ansökan.
 4. Klicka på Spara och stäng.
 5. För att avbryta ändringen, klicka på Avbryt.
 6. För att ta bort en bifogad fil klicka på ikonen Soptunnan bredvid aktuell flik.

 

Hämtat från: Dispens engelska (clickhelp.co)

För mottagande skolor (dispens i engelska)

Särskild behörighet: Dispens engelska

Flyttas till webben? Det som ska göras av huvudmän för vilken eller vilka blanketten har inkommit är en bedömning och ett beslut om dispens ska beviljas eller ej för respektive studieväg. Det gäller för elev som är sökande till nationellt program och ett beslut om eleven bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet. Eleven ska sedan konkurrera med sitt betyg till programmet om eleven är behörig i övriga ämnen som krävs för behörighet till det nationella programmet. Beslutet som du registrerar gäller under förutsättning att eleven är behörig i övrigt till programmet. Besked om antagning meddelas senare.

Registrera beslut om dispens i engelska

Så här gör du:

 1. Gå till Placering>Dispens engelska.
 2. Välj kommun och skola för att se listan med elever och välj elevkortet för den elev det gäller.
 3. Välj fliken Eng. dispens.
 4. Välj Redigera för att expandera valet.
 5. Registrera följande under rubriken Beslut:
  1. Tillstyrkt = ansökan godkänns. Eleven informeras via Indra.
  2. Avstyrkt = ansökan avslås. Eleven informeras via Indra.
 6. Välj Spara och stäng, varpå eleven meddelas beslutet direkt via Indra.

Om eleven får godkänt betyg i engelska är ansökan ej aktuell och eleven syns inte längre i listan Placering>Dispens engelska och fliken Eng. dispens försvinner från elevens elevkort. Eleven prövas på sitt meritvärde i antagningen.

 

Flyttas till webben: Huvudman kontaktar elevens grundskola om ev. kompletteringar till ansökan. Huvudmannen för sökt utbildning kan bevilja dispens i engelska enligt Skollagen 16:32. Detta gäller för sökande till nationella program 32 §. En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:

 • på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
 • bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.
Visa cookie-information