Indramanual

Uppdaterat 2023-02-07

Kontaktuppgifter

I elevkortets flik Kontaktuppgifter finns information om elevens adress- och telefonuppgifter, e-post, vårdnadshavare, avlämnande skola, flyttanmälan med mera.

Du kan själv uppdatera stora delar av informationen.

Så här gör du:

  1. Välj Redigera för att se mer eller för att redigera informationen i den aktuella sektionen.
  2. Välj Spara när du har redigerat klart, eller Avbryt om du vill gå tillbaka utan att ändra något.

Grundläggande uppgifter

Namn- och adressuppgifter

Visar elevens namn- och adressuppgifter. Uppdateras mot befolkningsregistret varje natt. Om det visas en Asterisk (*) vid adressen betyder det att eleven är folkbokförd i en kommun utanför regionen men har postadress inom regionen.

Skoluppgifter

Visar vilken avlämnande skola eleven går på. Om en elev byter skola inom regionen ska den avlämnande skolan meddela Gymnasieantagningen till vilken grundskola elev går över till. 

Modersmål

Visar elevens modersmål i det fall det inte är svenska. Uppgifterna brukar komma med i elevinläsningen på hösten. Om det inte är förifyllt går det bra att själv fylla i aktuellt modersmål. Klicka på Redigera för att skriva in elevens modersmål

LMA-nummer

Används enbart av Gymnasieantagningen. Du kan bortse från denna. LMA-kort laddas upp under rubriken Elevkategori längre ned.

Samordningsnummer

Visar eventuellt registrerat samordningsnummer. Det är en identitetsbeteckning på en person som inte är eller aldrig har varit folkbokförd i Sverige. Precis som ett personnummer är ett samordningsnummer unikt och alltid kopplat till samma person. Numret ser ut som ett personnummer men har talet 60 adderat till födelsedatumet.

Folkbokföringskommun/Vistelsekommun

Innehåller information om vilken elevkategori eleven tillhör. Om elev inte är folkbokförd måste rätt elevkategiri läggas in. Meddela Gymnasieantagningen om elevkategori ska ändras. Dessa elevkategorier finns:

  • Diplomat (EU) (dvs sökande vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett annat EU-land).
  • Diplomat (utanför EU) (dvs sökande vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett icke EU-land)
  • Utlandssvensk: Enligt Skollagen (29 kap 7 §): Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer år meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev. 
  • Nordisk sökande: Enligt Gymnasieförordningen (12 kap 6-10 §§)
  • EU-medborgare. Rör barn till migrerande arbetstagare som nyttjar den ria rörligheten inom EU.
  • Dolda (ungdomar som befinner sig i Sverige utan tillstånd).
  • Asylsökande. Ungdomar som söker asyl i Sverige och har LMA-kort. Obs! 2022 sköter Gymnasieantagningen denna hantering

Övriga rubriker

E-postadresser

All information till elever skickas via webbmeddelanden som visas för inloggad elev på Indras elevsida men det skickas även till elevens e-post. Det är möjligt att lägga till flera e-postadresser men det är endast den e-post som markeras som Primär som blir mottagare av elevmeddelanden. Det är viktigt att ange en e-postadress som används under hela antagningsåret.

Telefonnummer

Det är möjligt att lägga till flera telefon-/mobilnummer. Mobilnummer markerat som Primär är det mobilnummer dit eventuella elevmeddelanden/sms skickas.

Alternativa adresser

Vill du att lösenordsbrevet (skickas i januari) ska gå till annan adress än folkbokföringsadressen, fyller du i adressen under rubriken Alternativa adresser.

LMA-nummer

OBS! Eftersom LMA-korten har förändrats och giltighetstiden inte längre syns ska LMA-kortet enbart laddas upp i fliken Kontaktuppgifter under rubriken Övriga inställningar och Elevkategorier.

Flytt

Här gör du flyttanmälan för elev som ska flytta från regionen. Elever kan även göra detta själva från elevsidan. Här kan du även återta en flyttanmälan om flytten inte längre är aktuell.

lLänk till Flyttanmälan

Fri kvot – utländska betyg

Visar om eleven söker inom Fri Kvot – Utländska betyg. Här kan du markera att sökanden söker med utländska betyg. Du kan också ladda upp sökandes betygsdokument och koppla landblad. Du kan ladda upp flera betygsdokument för en elev. Du kan till exempel både ladda upp höstterminsbetyg och slutbetyg. 

Länk till utländska betyg

Särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning

Här markeras om eleven söker till utbildningar som kräver särskilt behovsunderlag eller särskild behovsprövning. Här laddas också underlaget upp. Observera att sökande till IM-program med specialpedagogisk verksamhet laddar upp blanketten "Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram" även här.

Ladda upp blankett för särskilt behovsunderlag

Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag

Bockas i av skolan om det finns överlämningsinformation/särskild information av vikt att lämna till mottagande skola. Markering om att information finns att inhämta visas i gymnasieskolornas sökande- och antagningslistor. Mallen för Överlämningsinformation fylls i och sparas ner i elevens namn och personnummer och laddas upp.

Överl. IM - Språkintroduktion

Syns bara om eleven har gjort ett val till Språkintroduktion. Speglar informationen från fliken Överl. IM

Överl. IM  - Övriga IM

Syns bara om eleven är obehörig till nationella program eller om eleven har val till ett introduktionsprogram. Speglar informationen från fliken Överl. IM

Balettelev

Här markerar huvudman om eleven är en balettelev. När betyg läses in i Indra räknas de om per automatik enligt gällande regler.

Elevkategori

Innehåller information om vilken elevkategori som det finns indikation om att eleven tillhör. Här kan du ladda upp dokument som styrker tillhörande till en viss elevkategori.

Länk till elevkategori

Elev från anpassad grundskola

Här markerar skolan de elever som är integrerade elever för anpassad grundskola och som inte ska söka vanliga gymnasieskolan. Markera kryssrutan Markera som elev från anpassad grundskola så flyttas eleven över till Anpassat-läge i Indra. Om eleven redan har gjort val, ta först bort dessa och lägg sedan till eleven i anpassat läge.

Visa cookie-information