Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

I elevkortets flik Kontaktuppgifter finns information om elevens adress- och telefonuppgifter, e-post, vårdnadshavare, avlämnande skola, flyttanmälan med mera.

Du kan själv uppdatera stora delar av informationen.

Så här gör du:

  1. Välj Redigera för att se mer eller för att redigera informationen i den aktuella sektionen.
  2. Välj Spara när du har redigerat klart, eller Avbryt om du vill gå tillbaka utan att ändra något.

Grundläggande uppgifter

Namn- och adressuppgifter

Visar elevens namn- och adressuppgifter. Uppdateras mot befolkningsregistret varje natt. Om det visas en Asterisk (*) vid adressen betyder det att eleven är folkbokförd i en kommun utanför regionen men har postadress inom regionen.

Skoluppgifter

Visar vilken avlämnande skola eleven går på. Om en elev byter skola inom regionen ska den avlämnande skolan ändra skoluppgifterna genom att skriva in namnet på den nya skolan och aktuell klass. Eleven flyttas därmed över till rätt skolas klasslistor. Om eleven byter till en grundskola utanför vårt antagningsområde, ska den flyttas till Övr Extern Grsk KOMMUNKOD och klassbeteckning 9. Exempelvis om en elev byter till en skola i Uppsala ska hen registreras på Övr Extern Grsk 0380 och Klass 9. Om ni inte hittar skolan, kontakta Gymnasieantagningen.

Modersmål

Visar elevens modersmål i det fall det inte är svenska. Uppgifterna brukar komma med i elevinläsningen på hösten. Om det inte är förifyllt går det bra att själv fylla i aktuellt modersmål. Klicka på Redigera för att skriva in elevens modersmål

LMA-nummer

Används enbart av Gymnasieantagningen. Du kan bortse från denna. LMA-kort laddas upp under rubriken Elevkategori längre ned.

Samordningsnummer

Visar eventuellt registrerat samordningsnummer. Det är en identitetsbeteckning på en person som inte är eller aldrig har varit folkbokförd i Sverige. Precis som ett personnummer är ett samordningsnummer unikt och alltid kopplat till samma person. Numret ser ut som ett personnummer men har talet 60 adderat till födelsedatumet.

Övergångsinformation

Bockas i av skolan om det finns överlämningsinformation/särskild information av vikt att lämna till mottagande skola. Markering om att information finns att inhämta visas i gymnasieskolornas sökande- och antagningslistor. Mallen för Överlämningsinformation fylls i och sparas ner i elevens namn och personnummer och laddas upp som pdf.

Söker ej

Bockas för av skolan om eleven inte ska söka innevarande antagningsår. Eleverna ligger kvar i klasslistor men med markeringen Söker ej. Om elevens ansökan inom regionen inte längre är aktuell ska valen avstås eller tas bort, se Avaktivera elev med funktionen Söker ej

Elevkategori

Innehåller information om vilken elevkategori eleven tillhör. Här kan du som har rätt behörighet ändra elevkategoriindikation för elever som inte är folkbokförda.

Övriga rubriker

E-postadresser

All information till elever skickas via webbmeddelanden som visas för inloggad elev på Indras elevsida men det skickas även till elevens e-post. Det är möjligt att lägga till flera e-postadresser men det är endast den e-post som markeras som Primär som blir mottagare av elevmeddelanden. Det är viktigt att ange en e-postadress som används under hela antagningsåret.

Telefonnummer

Det är möjligt att lägga till flera telefon-/mobilnummer. Mobilnummer markerat som Primär är det mobilnummer dit eventuella elevmeddelanden/sms skickas.

Alternativa adresser

Vill du att lösenordsbrevet (skickas i januari) ska gå till annan adress än folkbokföringsadressen, fyller du i adressen under rubriken Alternativa adresser.

LMA-nummer

OBS! Eftersom LMA-korten har förändrats och giltighetstiden inte längre syns ska LMA-kortet enbart laddas upp i fliken Kontaktuppgifter under rubriken Övriga inställningar och Elevkategorier.

Flytt

Här gör du flyttanmälan för elev som ska flytta från regionen. Elever kan även göra detta själva från elevsidan. Här kan du även återta en flyttanmälan om flytten inte längre är aktuell.

Flyttanmälan

Fri kvot – utländska betyg

Visar om eleven söker inom Fri Kvot – Utländska betyg. Här kan du markera att sökanden söker med utländska betyg. Du kan också ladda upp sökandes betygsdokument och koppla landblad. Du kan ladda upp flera betygsdokument för en elev. Du kan till exempel både ladda upp höstterminsbetyg och slutbetyg.

Markera elev som sökande med utländska betyg (länk till ankare)

Ladda upp utländska betyg och koppla landblad (länk till ankare)

Särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning

Här markeras om eleven söker till utbildningar som kräver särskilt behovsunderlag eller särskild behovsprövning. Här laddas också underlaget upp. Observera att sökande till IM-program med specialpedagogisk verksamhet laddar upp blanketten "Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram" även här.

Ladda upp blankett för särskilt behovsunderlag (länk till ankare)

Balettelev

Här markerar huvudman om eleven är en balettelev. När betyg läses in i Indra räknas de om per automatik enligt gällande regler.

Elevkategori

Innehåller information om vilken elevkategori som det finns indikation om att eleven tillhör. Här kan du ladda upp dokument som styrker tillhörande till en viss elevkategori.

Ladda upp elevkategoribilaga (länk till ankare)

Särskoleelev

Här markerar skolan de elever som är integrerade särskoleelever och som inte ska söka vanliga gymnasieskolan. Markera kryssrutan Markera elev som särskoleelev så flyttas eleven över till Indras särläge. Om eleven redan har gjort val, ta först bort dessa och lägg sedan till eleven som särskoleelev.

Visa cookie-information