Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Elevkategoribilagor

Elevkategorier är ett begrepp som hjälper oss att hantera och kategorisera ungdomar som inte är folkbokförda. För dessa ungdomar måste rätten till utbildning tillstyrkas innan de kan bli antagna till gymnasiet.

Behörighet: Placering elevkategori

För avlämnande skolor

För mottagande skolor

 

Hämtat från: Elevkategorier (clickhelp.co)

Elevkategorier:

 • Diplomat (EU): Elev vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett annat EU-land.
 • Diplomat (utanför EU): Elev vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett icke EU-land.
 • Utlandssvensk: Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer år meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev. Enligt Skollagen (29 kap 7 §). 
 • Nordisk sökande: Enligt Gymnasieförordningen (12 kap 6-10 §§).
 • EU-medborgare: Rör barn till migrerande arbetstagare som nyttjar den ria rörligheten inom EU.
  Dolda: Ungdomar som befinner sig i Sverige utan tillstånd.
  Asylsökande: Ungdomar som söker asyl i Sverige och har LMA-kort. Obs! 2022 sköter Gymnasieantagningen denna hantering. Detta med anledning av det förändrade upplägget på LMA-korten.

 

För avlämnande skolor

Hämtat från: Fliken Kontaktuppgifter (clickhelp.co)

Ladda upp elevkategoribilaga

Du kan ladda upp flera dokument för varje elev. Eleven kan inte själv ladda upp dessa dokument, utan de måste laddas upp i elevkortet av användare (exempelvis studie- och yrkesvägledare) eller av Gymnasieantagningen.

 1. Gå till elevkortet för eleven i fråga.
 2. Välj Kontaktuppgifter.
 3. Välj Redigera under Elevkategori. Om rubriken inte syns beror det på att sökande är folkbokförd. För folkbokförda elever behövs inte elevkategoribilaga för att kunna antas till gymnasiet.
 4. Välj Välj Fil under texten Bifoga Elevkategoribilagor. Välj den fil du vill bifoga.
 5. Välj Spara.

 

För mottagande skolor

Elevkategoriindikation

När ungdomarna läggs in i systemet kan en elevkategoriindikation sättas. Det är i vyn Placering>Elevkategorier som du ser de elever som har indikation om att de tillhör en viss elevkategori. Här visas inte folkbokförda elever och inte elever med status Folkbokföring oklar.

Till webben: Under våren gör Gymnasieantagningen kontroller av att underlag inkommit och påminner ungdomarna om att de behöver inkomma med dokumentation. När det gäller elevkategorin utlandssvenskar görs en kontroll av vårdnadshavares folkbokföringsstatus hos skatteverket i slutet av maj. Gymnasieantagningen laddar sedan upp resultatet under elevkategoribilaga för de som uppfyller kraven, och informerar övriga att folkbokföring måste ske.

Förklaring av kolumner:

 • Avl. Skola: visar avlämnande skola. Om sökande inte går i skola i Sverige visas Gymnasieantagningen Storsthlm.
 • Ansökan: Visar den studieväg som elev söker till.
 • Ärendestatus: Visar status för ärendet. Default är Ej beslutad och status kan ändras till Tillstyrkt eller Avstyrkt.
 • Elevkategori: Visar vilken elevkategori som det finns indikation om att sökande tillhör. Om denna indikation behöver ändras, kontakta Gymnasieantagningen.
 • Bilagor: Här visas med grön bock om elevkategoribilaga finns. OBS! För ungdomar utan tillstånd skickas underlaget separat.

Bedöm rätt till utbildning

Så här gör du:

 1. Gå till Placering>Elevkategorier.
 2. Välj sökt kommun och eventuellt även sökt skola, varpå en lista med elever med elevkategoriindikation visas.*
 3. Öppna elevkortet för eleven i fråga för att ta del av uppladdade bilagor
 4. Välj kolumnen Ärendestatus för att fatta beslut om elevens rätt till utbildning.
  1. Om du sätter Tillstyrkt innebär det att du bedömer att ungdomen har rätt till utbildning. Det innebär att eleven blir antagningsbar i nästa körning (förutsatt att inga andra hinder, exempelvis behörighetsbedömning, kvarstår.)
  2. Om du sätter Avstyrkt innebär det att du bedömer att ungdomen inte har rätt till utbildning. Det innebär att ungdomen inte kan antas till utbildningen.
  3. Om du inte ändrar ärendestatus utan låter Ej beslutad stå kvar, kommer systemet hantera eleven som Avstyrkt i nästa körning, det vill säga att eleven inte kommer att kunna antas om ingen folkbokföring inkommer. Ta därför för vana att aktivt använda statusen Avstyrkt när du fattar beslut, eftersom det då blir dokumenterat att ärendet är hanterat och bedömt.

*Om någon elev som du har förväntat dig att se i vyn inte syns, kontrollera elevens elevkategoriindikation. Om eleven har Folkbokföring oklar, kommer hen inte upp i vyn och kan inte tillstyrkas. Om detta är felaktigt och du har indikation om att ungdomen tillhör en annan elevkategori, kontakta Gymnasieantagningen. Om sökande har elevkategori Folkbokförd har sökande rätt till utbildning genom sin folkbokföring och hen behöver inte tillstyrkas i vyn Elevkategorier för att kunna antas till utbildningen.

Visa cookie-information