warning image

Just nu handlägger vi sena kompletteringar som inkommit den 10 juli. Vi prioriterar först och främst de kompletteringar som handlar om elever som inte har blivit antagna alls.

Indramanual

Uppdaterat 2024-05-31

Elevkategoribilagor

Elevkategorier är ett begrepp som hjälper oss att hantera och kategorisera ungdomar som inte är folkbokförda. För dessa ungdomar måste rätten till utbildning tillstyrkas innan de kan bli antagna till gymnasiet. Läs mer här vad som gäller för icke folkbokförda elever. 

Avlämnande skola laddar upp underlag som styrker rätten till utbildning. Den sökta huvudmannen bedömer rätten till utbildning utifrån det inskickade underlaget. Om ungdomen bedöms ha rätt till utbildning konkurrerar hen med sitt meritvärde. 

För avlämnande skolor

För mottagande huvudmän

Elevkategorierna är: 

 • Diplomat (EU): (dvs sökande vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett annat EU-land). 
 • Diplomat (utanför EU): (dvs sökande vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett icke EU-land) 
 • Utlandssvensk: Enligt Skollagen (29 kap 7 §): Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer år meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.  
 • Nordisk sökande: Enligt Gymnasieförordningen (12 kap 6-10 §§) 
 • EU-medborgare: Rör barn till migrerande arbetstagare som nyttjar den fria rörligheten inom EU. 
 • Gömda: Ungdomar som befinner sig i Sverige utan tillstånd. 
 • Asylsökande: Ungdomar som söker asyl i Sverige och har LMA-kort. 

 

För avlämnande skolor

Behörighet: alla som har tillgång till elevkortet 

Ladda upp elevkategoribilaga: 

 • Klicka på Redigera under rubriken Elevkategori i Elevkortets flik Kontaktuppgifter. Om rubriken inte syns beror det på att sökande är folkbokförd. För folkbokförda elever behövs inte elevkategoribilaga för att kunna antas till gymnasiet.  
 • Klicka på Välj Fil under texten Bifoga Elevkategoribilagor. Välj den fil du vill bifoga. 
 • Klicka på Spara. 

För mottagande huvudmän

Behörighet: Placering elevkategori 

Bedöm rätt till utbildning (avstyrk/tillstyrk elevkategori) 

 1. Gå till Placering » Elevkategorier. Välj sökt kommun och eventuellt även sökt skola. En lista med sökande med elevkategoriindikation visas.

 

OBS! Om någon elev som du förväntat dig att se i vyn inte syns, kontrollera den sökandes elevkategoriindikation. Om den sökande har Folkbokföring oklar, kommer hen inte upp i vyn och kan inte tillstyrkas. Om detta är felaktigt och du har indikation om att ungdomen tillhör en annan elevkategori, kontakta Gymnasieantagningen. Om sökande har elevkategori Folkbokförd har sökande rätt till utbildning genom sin folkbokföring och hen behöver inte tillstyrkas i vyn Elevkategorier för att kunna antas till utbildningen. 

 1. Ta del av bilagor som laddats upp på ungdomen genom att öppna elevkortet. Fatta beslut om huruvida du tillstyrker eller avstyrker sökandes rätt till utbildning i kolumnen Ärendestatus.
 2. Om du sätter Tillstyrkt, innebär det att du bedömer att ungdomen har rätt till utbildning. Det innebär att eleven blir antagningsbar i nästa körning (förutsatt att inga andra hinder, exempelvis behörighetsbedömning, kvarstår.)
 3. Om du sätter Avstyrkt, innebär det att du bedömer att ungdomen inte har rätt till utbildning. Det innebär att ungdomen inte kan antas till utbildningen.
 4. Om du inte ändrar ärendestatus utan låter Ej beslutad stå kvar, kommer systemet hantera eleven som Avstyrkt i nästa körning, d.v.s. eleven kommer inte kunna antas om ingen folkbokföring inkommer. Tag dock för vana att aktivt använda statusen Avstyrkt när du fattar beslut, eftersom det då blir dokumenterat att ärendet är hanterat och bedömt.

Förklaring av vyn ”Placering elevkategori” och dess kolumner: 

Här kan användare med behörigheten “Placering elevkategori” hantera dessa sökanden och tillstyrka de som bedöms ha rätt till utbildning.   

 • Avl. Skola: visar avlämnande skola. Om sökande inte går i skola i Sverige visas Gymnasieantagningen Storsthlm. 
 • Ansökan: Visar den studieväg som elev söker till. 
 • Ärendestatus: Visar status för ärendet. Default är Ej beslutad och status kan ändras till Tillstyrkt eller Avstyrkt. 
 • Elevkategori: Visar vilken elevkategori som det finns indikation om att sökande tillhör. Om denna indikation behöver ändras – kontakta gymnasieantagningen@storsthlm.se 
Visa cookie-information