Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Fri kvot, utländska betyg

Hämtat från: Fri kvot (Utländska betyg) (clickhelp.co)

Ingress

Behörighet: Rektor på (mottagande fristående) gymnasieskola eller Fri kvot (på mottagande gymnasiefriskola), Fri kvot Utländska betyg på Förvaltning.

 

För avlämnande skolor

För mottagande skolor

 

För avlämnande skolor (fri kvot, utländska betyg)

Hämtat från: Fliken Ansökan (clickhelp.co)

Fri kvot utländska betyg har ingen egen blankett utan det är de utländska betyget i sig som ska laddas upp i Indra.

Markera elev som sökande med utländska betyg

Elever som söker med utländska betyg måste markeras som sökande med utländska betyg. Då framgår det av elevens ansökan att hen söker med utländska betyg, och hen kan också själv ladda upp betygsdokument i Indras elevsida.

 1. Gå till elevkortet för eleven i fråga.
 2. Välj Kontaktuppgifter.
 3. Välj Redigera under rubriken Fri Kvot – Utländska Betyg.
 4. Kryssa i rutan Har utländska betyg.
 5. Välj Spara.

Ladda upp utländska betyg och koppla landblad

 1. Välj Redigera under rubriken Fri Kvot – Utländska betyg i Elevkortets flik Kontaktuppgifter.
 2. Se till att rutan Har utländska betyg är ikryssad. Annars kryssa i den.
 3. Klicka på Välj Fil under texten Bifoga betyg och blanketter/bilagor och välj den fil du vill bifoga.
 4. Välj aktuellt land från listan av länder. Om sökande har läst enligt internationellt skolsystem (MYP, IGCSE, European Schools etc), välj Internationella skolsystem i Land-listan. Om sökande läser vid en skola inom vårt upptagsområde som inte följer svensk läroplan, välj Sverige.
 5. Välj Landblad.
 6. Välj Spara.

Om du inte hittar det landblad du behöver eller känner dig osäker på vilket du ska välja, mejla oss då på gymnasieantagningen@storsthlm.se så hjälper vi till! För att kunna hjälpa dig behöver vi se det betygsdokument som du ska koppla till ett landblad.

Visa alla antagna i fri kvot

Gå till Antagning>Antagningsresultat. I antagningslistorna markeras elever som är antagna i fri kvot med ett Ja i kolumnen Man. ant..

 

För mottagande skolor (fri kvot, utländska betyg)

Hämtat från: Fri kvot (Utländska betyg) (clickhelp.co)

I vyn Fri kvot (Utländska betyg) visas de elever som söker i fri kvot med utländska betyg. Här kan användare med ovanstående behörighet hantera dessa sökanden och fatta beslut om behörighet och antagning. Alla kolumner är inte synliga i grundläget, för att välja och lägga till vilka kolumner som ska visas, välj Kolumner.

Förklaring av kolumner:

 • SBV: Elevens sammanlagda betygsvärde
 • MTV: Elevens meritvärde (MTV = SBV + färdighetsprov)
 • SV/SVA: visar betyg i Svenska / Svenska som Andraspråk
 • Ansökan: Visar den studieväg som eleven söker till.
 • Status: Visar status för ansökan per valrad. Status kan till exempel vara: Ej behörig, Antagen, Prövas i mån av plats, Reserv, Prövad på högrehandsval. Valrader som behöver bedömas har status Skickad till mottagande gymnasieskola.
 • Val: Visar valrang för aktuell valrad, dvs dess rangordningsnummer i sökandens ansökan.
 • Antal platser: Antal platser på utbildningen.
 • Handlingar – Utl: Kan sättas till Komplett eller Ej komplett för att visa på huruvida handlingarna bedöms som kompletta eller ej. OBS! denna funktion är enbart ett sorteringsverktyg för användaren. Den genererar inget utskick till sökande eller arbetsuppgift till annan användare. Om ni markerar ej komplett kan det därför vara god idé att meddela sökande eller avlämnande skola om vilka handlingar som behöver inkomma.
 • Bilagor: Här visas bifogade bilagor med en dokumentikon. Klicka i rutan för att visa bilagorna. Här kan ni ta del av den sökandes utländska betyg. Notera att landblad nås via separat kolumn Landblad, som behöver läggas till via Kolumner.
 • Beslut beh: Här registreras beslut om behörighet. Kan sättas till Behörig eller Ej behörig. När ett beslut fattas kommer ett meddelande att skickas till eleven med information om behörighetsbeslutet och eventuell överklagandehänvisning.
 • Beslut ant: Här registreras beslut om antagning. Används inte för studievägar med rangordnad antagning, då endast behörighetsbedömning görs i denna vy. Antagning för studievägar med rangordnad antagning görs i vyn Placering » Rangordnad antagning. Beslut ant. kan sättas till:
  • Ej antagen
  • Antagen – under förutsättning att SV/SVA registreras
  • Antagen – har underlag för SV/SVA
 • Avl. Skola: visar avlämnande skola. Om sökande inte går i skola i Sverige visas Gymnasieantagningen Storsthlm.
 • Beh. Beslutsdatum: datum för beslut om behörighet visas.
 • Ant. Beslutsdatum: datum för beslut om antagning visas.
 • Ant. Prioriterad: Om det är ett annat datum än i kolumnen Skapad innebär det att eleven gjort omval.
 • Y/B finns: Visar om valet ska prövas för beslut om mottagande (yttrande/beslut).
 • Överårig: Visar om eleven är överårig. Överenskommelse mellan elevens vistelsekommun/ hemkommun och mottagande kommun eller fristående gymnasieskola måste ske innan eleven kan tas emot som sökande.
 • Flytt finns: Visar om eleven har anmält flytt till regionen.
 • Land: Visar vilket lands betygssystem elev läst (alt. internationellt skolsystem)
 • Landblad: Visar landbladet som kopplats till sökandes betyg i elevkortets flik Kontaktuppgifter.

Registrera beslut i listvyn

Jag hade svårt att få ordning på instruktionen, behövs all information? Jag tycker att Fri kvot, särskilda omständigheter hade en bättre instruktion och det verkar som att de är snarlika. Jag har försökt men tycker allt är huller om buller.

I vyn Placering>Fri kvot kan du fatta beslut om huruvida

 • handlingarna är kompletta eller ej
 • sökande är behörig eller ej och
 • om sökande ska antas eller ej.

Så här gör du:

 • Gå till Placering>Fri kvot (Utländska betyg).
 • Välj sökt kommun och eventuellt sökt skola, varpå en lista med sökande i fri kvot utländska betyg visas. Valrader som ska prövas har Skickad till mottagande gymnasieskola ifyllt i kolumnen Status.
 • Ta del av uppladdade betygshandlingar i kolumnen Bilagor tillsammans med eventuellt landblad i kolumnen Landblad. Om landblad saknas eller om landbladet inte verkar överensstämma med betygsdokumentet, kontakta Gymnasieantagningen.
 • Välj rullistan i kolumnen Handlingar – Utl.
 • Välj Komplett eller Ej komplett.

Registrera behörighetsbeslut

När ett beslut har registrerats kommer ett meddelande att skickas till eleven med information om behörighetsbeslutet och eventuell överklagandehänvisning.

Så här gör du:

 1. Välj rullgardinen i kolumnen Beslut Beh..

Registrera antagningsbeslut

Beslutet kommer att finnas tillgängligt för eleven efter antagningskörningen.

Så här gör du:

 1. Registrera beslut om antagning i kolumnen Beslut ant. (eller "Välj rullgardinen i kolumnen Beslut ant.."?)

Registrera beslut via elevkortet

Beslut kan även registreras i elevkortets flik Frikvot.

Så här gör du:

 1. Gå till elevens elevkort
 2. Registrera beslutet.
 3. Välj Spara och stäng.

Registrera beslut för studievägar med rangordnad antagning

Om du vill registrera beslut för rangordnad antagning gör du det på att ett annat sätt, då endast behörighetsbedömning görs i denna vy.

Se Rangordnad antagning för en instruktion kring detta.

Visa uppladdade filer (stämmer instruktionen?)

Tänk på att Indra inte notifierar dig när sökande laddar upp kompletterande handlingar. Därför är det viktigt att hålla koll på vilka handlingar som inkommer. Genom att klicka på dokumentikonen i fliken bilagor kan ni se vilka filer som finns uppladdade och när dokumentet laddades upp.

Så här gör du:

 1. Gå till elevkortet för att behandla elevens ansökan.
 2. Välj Bifogade filer för att se hur många filer som har bifogats.
 3. Gå till fliken Bilagor och välj dokumentikonen för att se vilka filer som finns uppladdade och när dokumentet laddades upp.

Detta syns inte för sökande och inget meddelande går till annan användare när detta har fyllts i. Om ni vill begära in ytterligare handlingar från sökande behöver ni alltså göra detta separat.

Visa cookie-information