Indramanual

Uppdaterat 2022-09-27

IM Rangordning av klara/mottagna elever

Gå till Placering » IM Sökande och Rangordning. Välj kommun, skola, program och inriktning.

Rangordning:

Sätt ett rangordningsnummer efter varje elev som ska placeras på IM-programmet. Om eleven inte ska placeras ska kolumnen Rang vara tom.

Om rutan är grå är Regleringen/Överenskommelsen inte klar eller så har det inte skrivits någon reglering/överenskommelse. Detta syns i kolumnen Y/B finns.

 

Vid slutantagningskörningen prövas eleverna på sin rangordning. Om eleven har sökt annan IM-utbildning/annan ort i första hand och där blivit antagen/rangordnad eller placerad tas eleven in där. Om det finns fler rangordnade elever än platser blir resterande elever reserver.

Elever som inte rangordnas blir ej antagna.

  OBS! Rangordning av reserver görs i vyn Antagning » Reservantagning IM. 

Reservantagning IM

I vyn Antagning » Reservantagning IM visas utfallet av slutantagningen. Vyn uppdateras vid reservantagningarna som görs av Gymnasieantagningen.

Välj kommun och skola för att visa alla individuella IM. Det går även att välja utbildning för att bara se resultat för en viss utbildning. Klicka på pilen vid Visa alla för att i stället välja Fylld (bara se fyllda utbildningar) eller Vakans och överantag för att se utbildningar med vakans eller överantag.

Klicka på kortet vid den utbildning som är av intresse. Då öppnas en ny bild med visning av antagna, ev. reserver, ev. omval och ev. ej klara yttrande/beslut (överenskommelse eller reglering).

Under Visa alla kan antingen alla elever visas eller enbart antagna, reserver, omval eller ej klara Y/B.

 

Kolumner:

  • Val: Valrangen
  • Resultat: Visar om eleven är Antagen (A), Reserv (R) eller Omval (O)
  • Antagen annat val: Visar om eleven är antagen på annan utbildning
  • Rang: För antagna visar den vilken rangordningssiffra eleven fick inför slutantagningen – ej ändringsbar. För reserver visar den vilken rangordningssiffra eleven fick inför slutantagningen – är ändringsbar inför reservantagningen. För de som hade placering är rutorna gråa.
  • För omval så visas det ingen rangordningssiffra. Omvalen måste behandlas först och sedan rangordnas.
Visa cookie-information