warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

  • Yttrande- och beslutshantering
Uppdaterat 2024-02-20

Yttrande/Beslut - allmänna instruktioner

Här finns information om det som är gemensamt för hanteringen av de olika yttrande- och beslutsvyerna. 

 

Adresser 

Adresser till alla antagningskanslier i landet finns på antagningskanslier.skr.se 

Namn till beslutsfattare hos kommunal huvudman inom Storsthlm finns i Indra under Skolor/Kollegor » Förvaltning under rubriken IM-EOP och EOP. 

Namn till beslutsfattare hos fristående huvudmän hittar du underSkolor/Kollegor » Skolor under rubriken IM-EOP fristående skolor. 

Blanketter - yttrande- och beslutsblanketter 

Blanketter som ska användas 

En yttrandeblankett ska alltid skrivas ut för sökande som söker till ett nationellt program eller till yrkesintroduktion för grupp av elever till kommunal eller regional huvudman. Valen till de programmen finns i vyn Sökande till annan region/yttrande. 

Yttrandeblanketten ska skickas till den mottagande huvudmannen tillsammans med eventuella skäl för förstahandsmottagande. Den mottagande kommunen skickar sen originalet av beslutet till den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande. En kopia av beslutet ska även skickas till den sökandes hemkommuns beslutsfattare eller till hemkommunens antagningskansli (adress på vem blanketten ska skickas till finns på blanketten).  

En beslutsblankett ska alltid tas fram för sökande som söker Programinriktat val för grupp av elever till kommunal huvudman. Blanketten tas fram av mottagande kommun i vyn Sökande från annan region/beslut. Till programinriktat val för grupp av elever till kommunal huvudman ska hemkommunen inte yttra sig. Hemkommunen ska betala om den sökande antas av mottagande kommun. Originalet av beslutet ska mottagande kommuns beslutsfattare skicka till den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande. 

Till  Anpassad gymnasieskolans program gäller att originalet skickas till den sökande endast om den sökande inte tas emot (de besluten kan överklagas av den sökande). Kopia av beslutet skickas alltid till den sökandes hemkommuns beslutsfattare. 

 

Blanketter som det är valfritt att använda 

För beslut som inte kan överklagas kan du välja om du vill använda blankett. Det räcker med att hemkommunen registrerar yttrande- och betalstatus i Indra för att mottagande huvudman ska kunna ta ett mottagandebeslut. Det gäller de val som finns i dessa vyer: 

  • Sökande till annan kommun/reglering
  • Sökande till annan huvudman/överenskommelse 
  • Sökande från annan kommun/beslut reglering 
  • Sökande från annan huvudman/beslut överenskommelse 

Hemkommunen och mottagande fristående huvudman måste dock ha kommit överens om ersättning innan yttrande- och betalstatus registreras av hemkommunen. 

När det gäller val till kommunal huvudman inom Storsthlm ska hemkommunen registrera om de betalar eller inte betalar (betalar inte) kostnaderna för introduktionsprogrammet eleven sökt till. Det belopp hemkommunen ska ta ställning till om de ska betala är de belopp som finns i prislistan för IM-program på Storsthlms hemsida. Programpriser | Storsthlm.

Datum i yttrande - beslutsvyerna 

När du registrerat ett yttrande eller beslut eller när du skrivit ut en yttrandeblankett registreras datum automatiskt i Indra. 

I yttrandevyerna stämplas datum automatisk i kolumnen Yttrande datum efter att yttrandet registrerats. 

Efter att en yttrandeblankett, ett regleringsbrev eller en överenskommelse skrivits ut stämplas datum automatiskt i kolumnen Skickad. I beslutsvyerna stämplas datum automatiskt i kolumnen Beslut datum efter att mottagandebeslutet registrerats. 

 

Export till Excel eller PDF  

Alla sökanden som ni får fram i yttrande- och beslutsvyerna kan exporteras till Excel eller PDF. 

Efter att ni gjort ert urval och fått fram ert resultat tryck på knappenExportera och välj Till Pdf eller Till Excel. 

 

Kolumner - lägga till fler kolumner i vyerna 

Vissa kolumner syns inte automatiskt i vyerna och måste läggas till för att ni ska se dem. (Klicka på knappen Kolumner - när du klickar på Plustecknet får du upp en rullista med olika alternativ att välja bland).  

Dessa kolumner måste väljas för att bli synliga: 

  • Elevkategori 
  • Överåriga 
  • Sökt skolkommun (vyn Sökande till annan kommun/reglering) 

 

 

I fältet Elevkategori ser ni om den sökande är folkbokförd i en kommun eller inte eller tillhör en viss elevkategori 

 

I kolumnen Hemkommun visas vilka som vistas i kommunen. Det behöver inte vara en folkbokförd elev. Det kan till exempel vara sökande som är papperslösa eller asylsökande som vistas i kommunen.  

 

I kolumnen Överårig får ni fram elever som är överåriga att söka till gymnasieskolan. 

Du kan även ta bort de kolumner (X:a) de du inte vill se. 

Du kan sen sortera i kolumnerna: A-Ö eller Ö-A och personnummer i personnummerordning - tryck på rubriknamnet för sortering. 

 

Nationella program som inte erbjuds inom samverkansområdet 

Förteckning över de nationella program och nationella inriktningar som inte erbjuds inom Storsthlms samverkansområde inför höstterminen 2023 finns här. 

 

Prislista för IM 

Programpriser | Storsthlm

 

Snabbinmatning/Masshantering 

I vyerna kan man antingen massinmata flera yttranden eller beslut åt gången. (det går även att registrera yttranden och beslut på elevens elevkort). 

Om man ska massinmata yttranden eller beslut markera: 

  • checkrutan  längst till vänster på de poster ni ska registrera yttranden eller besluten för. *) 
  • välj yttrande/beslut (se manualen för vidare instruktioner för respektive vy).  

 

*) Om du bockar i checkrutan högst upp ovanför alla poster markerar du alla checkrutor som finns på sidan. Om du trycker en gång till i rutan avmarkeras alla checkrutorna. 

 

Att tänka på när man masshanterar. Vänta! Det kan ta en stund innan resultatet visas. Klicka inte med musmarkören bredvid vid markeringarna i checkrutorna – då kan markeringen i checkrutorna försvinna. 

 

Man kan även registrera yttranden- och beslut och skriva ut blanketter från den sökandes elevkort. 

Tryck på pil-ikonen för att komma till elevens elevkort  

OBS! För Yrkesintroduktion för grupp av elever till kommunal huvudman som finns i vyn Sökande till annan region/yttrande kan man endast registrera yttranden och betalstatus på den sökandes elevkort. 

Särskilda skäl 

Om den sökande har bifogat särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun ska de skickas över till mottagande kommun tillsammans med yttrandet. Bedömningen av de särskilda skälen görs av den mottagande huvudmannen. 

Om skäl finns visas denna symbol i kolumnen  Skäl. 

Var även observanta på om sökande till er kommun har bifogat särskilda skäl för förstahandsmottagande. 

 

Sortering i vyerna 

Varje kolumn kan sorteras från A-Ö. 

Tryck en gång på kolumnrubriken för att sortera från A-Ö. 

Tryck en gång till på kolumnrubriken för att sortera från Ö-A 

 

Visa alla poster 

Längst ned i vyn kan du välja hur många poster som ska visas per sida. Välj att visa 10, 25, 50, 100 eller Visa alla poster.    

 

 

Visa cookie-information