Indramanual

  • Yttrande- och beslutshantering
Uppdaterat 2022-09-23

Yttrande/Beslut

Här finns information om det som är gemensamt för de olika yttrande- och beslutsvyerna.

Adresser till alla antagningskanslier i landet finns på antagningskanslier.skr.se

Om en sökande söker till en kommun eller fristående huvudman utanför Storsthlm och en yttrandeblankett ska skickas, kan du där se vilket antagningskansli som sköter antagningen till kommunen.

Namn till beslutsfattare hos kommunal huvudman inom Storsthlm finns i Indra under Skolor/Kollegor » Förvaltning under rubriken  IM-EOP  och  EOP.

Namn till beslutsfattare hos fristående huvudmän hittar du under Skolor/Kollegor » Skolor under rubriken  IM-EOP fristående skolor.

Blanketter - Yttrande- och beslutsblanketter

En yttrandeblankett ska alltid skrivas ut för sökande som söker nationella program och yrkesintroduktion för grupp av elever till kommunal eller regional huvudman.
De valen finns i vyn Sökande till annan region/yttrande.

Yttrandeblanketten ska skickas till mottagande huvudman tillsammans med eventuella skäl för förstahandsmottagande. Den mottagande kommunen ska sen skicka originalet av beslutet till den sökande och en kopia av beslutet till den sökandes hemkommuns beslutsfattare eller hemkommunens antagningskansli. Beslutet kan överklagas av den sökande.

En beslutsblankett ska alltid tas fram för sökande som söker Programinriktat val för grupp av elever till kommunal huvudman. Blanketten tas fram av mottagande kommun i vyn Sökande från annan region/beslut. Till de valen ska hemkommunen inte yttra sig. Hemkommunen ska betala om den sökande tas in av mottagande kommun. Originalet av beslutet ska mottagande kommuns beslutsfattare skicka till den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande.

Blanketter som det är valfritt att använda

För beslut som inte kan överklagas kan du välja om du vill använda blankett.

För valen i dessa vyer räcker det med att hemkommunen registrerar yttrande- och betalstatus i Indra för att mottagande huvudman ska kunna ta ett mottagandebeslut i Indra.

Hemkommunen och mottagande fristående huvudman måste dock ha kommit överens om ersättning innan yttrande- och betalstatus registreras av hemkommunen.

När det gäller val till kommunal huvudman inom Storsthlm ska hemkommunen registrera om de betalar eller inte betalar (betalar inte) kostnaderna för introduktionsprogrammet till sökt kommun. Det belopp hemkommunen ska ta ställning till om de ska betala är de belopp som finns i prislistan för IM-program på Storsthlms hemsida. Respektive kommunal huvudmans introduktionsprogram finns i prislistan för IM-program, länk.


Datum i yttrande - beslutsvyerna.

När du registrerat ett yttrande eller beslut eller när du skrivit ut en yttrandeblankett registreras datum automatiskt i Indra.

I yttrandevyerna stämplas datum automatisk i kolumnen Yttrande datum efter att yttrandet registrerats.

Efter att en yttrandeblankett, ett regleringsbrev eller en överenskommelse skrivits ut stämplas datum automatiskt i kolumnen Skickad. I beslutsvyerna stämplas datum automatiskt i kolumnen Beslut datum efter att mottagandebeslutet registrerats.

Export till Excel eller PDF 

Alla sökanden som ni får fram i yttrande- och beslutsvyerna kan exporteras till Excel eller PDF.

Efter att ni gjort ert urval och fått fram ert resultat tryck på knappen  Exportera och välj  Till Pdf eller Till Excel.

Kolumner - lägga till fler kolumner i vyerna

Vissa kolumner syns inte automatiskt i vyerna och måste läggas till för att ni ska se dem.

Dessa kolumner måste väljas i vissa vyer för att synas:

  • Elevkategori
  • Överåriga
  • Sökt skolkommun (vyn Sökande till annan kommun/reglering)
  I fältet Elevkategori kan ni se om den sökande är folkbokförd i en kommun eller inte eller tillhör en viss elevkategori – Kolumnen Hemkommun visar vilka som vistas i kommunen. Det behöver inte vara en folkbokförd elev. Det kan till exempel vara en sökande som är papperslös eller asylsökande som vistas i kommunen. 

Kolumnen Överårig är bra att ha med så att ni inte yttrar er positivt till en sökande som är överårig.

Nationella program som inte erbjuds inom samverkansområdet

Förteckning över de nationella program och nationella inriktningar som inte erbjuds inom Storsthlms samverkansområde inför höstterminen 2022 finns här. 

Prislista för IM

Varje kommuns prislista för sökalternativen inom introduktionsprogrammen (IM) finns här länk.

Snabbinmatning/Masshantering

I vyerna kan man antingen massinmata flera yttranden eller beslut åt gången eller registrera dem på elevens elevkort.

Om man ska massinmata yttranden eller beslut markerar man checkrutan längst  till vänster på de poster man ska registrera yttrande eller beslut på. Välj sen yttrande/beslut (se manualen för vidare instruktioner för respektive vy). Om du bockar i checkrutan högst upp ovanför alla namn (här nedan markerad med en blå ruta) markerar du alla checkrutor som finns på sidan. Om du trycker en gång till i rutan avmarkeras alla checkrutorna.

Man kan även registrera yttranden- och beslut och skriva ut blanketter från den sökandes elevkort.

Tryck på denna symbol för att komma till elevens elevkort 

För en utbildning - Yrkesintroduktion för grupp av elever till kommunal huvudman – som finns i vyn Sökande till annan region/yttrande – kan man endast registrera yttranden och betalstatus på den sökandes elevkort. Det går inte att massinmata för de programmen i den vyn.  

Warning

Att tänka på när man masshanterar: Vänta!  Det kan ta en stund innan det är klart. Klicka inte med musen bredvid – markeringen i kryssrutorna/checkrutorna kan då försvinna.

 

Särskilda skäl

Om den sökande har bifogat särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun ska de skickas över till mottagande kommun tillsammans med yttrandet. Bedömningen av de särskilda skälen ska göras av den mottagande huvudmannen.

Om skäl finns visas denna symbol i kolumnen  Skäl.

Var även observanta på om sökande till er kommun har bifogat särskilda skäl för förstahandsmottagande.

 

Sortering i vyerna

Varje kolumn kan sorteras från A-Ö.

Tryck en gång på kolumnrubriken för att sortera från A-Ö.

Tryck en gång till på kolumn rubriken för att sortera från Ö-A

Visa cookie-information