Indramanual

Uppdaterat 2023-07-28

Elevkort

Varje elev som finns registrerad i Indra har ett elevkort där all information om eleven finns, till exempel kontaktuppgifter, betyg och gymnasieval. Elevkortet kan nås från de flesta vyer, till exempel från Elever>Klasslista.

Flikar

Elevkortet består av flikar som tänds beroende på vilken period du befinner dig i och vilka ärenden som finns på respektive elev.

 • Kontaktuppgifter: Information om elevens adress- och telefonnummer, e-post, vårdnadshavare, avlämnande skola, flyttanmälan med mera.
 • Betyg: Fält för behörigheter, betyg och språkval.
 • Ansökan: Här visas elevens ansökan och här ska blanketterna Ansökan om fri kvot särskilda omständigheter och Ansökan om dispens i engelska laddas upp på den valrad som ansökan avser av behörig person på elevens skola. Om en elev har särskilda skäl för förstahandsmottagande i annan kommun/utanför samverkansområdet ska skälet laddas upp på den valrad som skälet avser.
 • Överl. IM: Fliken syns bara om elev är obehörig till nationellt program eller om elev har val till ett introduktionsprogram. Här laddas blanketten Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram upp.
 • Kontaktlogg: Här visas den kontakt som tagits med elever, dels via Indras automatiskt utskickade elevmeddelanden men även eventuella särskilda, riktade meddelanden som Gymnasieantagningens handläggare har skickat. Här har användare endast läsbehörighet, funktionen att skicka elevmeddelanden är endast tillgänglig för Gymnasieantagningen.
 • Prel.ant: Visar hur antagningssituationen såg ut vid preliminärantagningen.
 • Slut.ant: Visar hur antagningssituationen såg ut vid slutantagningen.
 • Reserv.ant: Visar aktuell status för elever som fått förändrad antagningsstatus under reservantagningen. Informationen uppdateras så snart en förändring sker.
 • Frikvot:
 • Färdighetsprov: Här kan du se sökta utbildningar som har färdighetsprov och där eleven kommer att bli kallad till prov eller har gjort färdighetsprovet.

Uppdatera elevens elevkort

Klicka på pil-ikonen för elevkortet till vänster om den elev vars elevkort du vill öppna. Elevkortet öppnas över elevlistan och lägger sig till höger i vyn. Det är möjligt att ha flera elevkort öppna samtidigt. Korten lägger sig på varandra och genom att klicka på de olika flikarna som är markerade med ikonen Elev kan du växla mellan de olika eleverna. Genom att hålla muspekaren över en flik ser du vem elevkortet gäller för. För att flytta ett eller flera kort åt sidan utan att stänga, klicka på det aktiva kortets flik. Klicka åter igen för att ta fram korten. För att stänga ett kort, klicka på krysset längst upp i höger hörn på kortet.

Observera att du bara har behörighet att ändra i dina egna elevers uppgifter. Kommunerna kan även lägga upp behörigheten Jour-syv (Drop-in) som kan ändra uppgifter för samtliga elever i kommunen.

Elevfunktioner

För att vi lättare ska kunna hjälpa eleverna finns det ett antal funktioner som underlättar hanteringen. Här beskriver vi de olika funktionerna:

 • Visa ansökan som elev: Med Visa ansökan som elev kan du växla visningsläge så att du ser gymnasievalet så som eleven ser det. Observera att visa ansökan som elev visas endast för SYV och fungerar inte under perioder då elevinloggningen är stängd.
 • Skriva ut lösenordbrev: Skolorna kan hjälpa sina elever att låsa upp användarkonton genom att skriva ut ett engångslösenord. Gå till Elevfunktioner>Skriv ut lösenordsbrev. Lösenordet visas även i klartext till vänster om knappen Elevfunktioner (visas för elevens SYV, Expedition och Rektor).
Visa cookie-information