Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Beslut för sökande som söker till programinriktat val för grupp av elever görs i vyn Ansökan - Sökande från annan region/beslut. Till dessa val får ni inte någon blankett från den sökandes hemkommun. Hemkommunen är skyldig att betala. Ni kan direkt söka upp dessa sökande och ta mottagandebeslut.

  OBS! Titta i kolumnen Överårig så att den sökande inte är överårig innan ni tar ett beslut och ha med kolumnen Elevkategori så att ni ser om den sökande är folkbokförd eller inte. (Om den sökande inte är folkbokförd står det Folkbokföring oklar i kolumnen Elevkategori).

Gör följande urval: Välj din kommun och välj IM.

Warning 

OBS! Om ni som urval har med Ej behandlade så försvinner posterna ni bockat i checkrutan för efter att ni har registrerat ert beslut. Det kan i detta urval därför vara bättre att inte använda urvalet Ej behandlade eftersom ni efter att ni registrerat era beslut även ska ska skriva ut beslutsblanketten.

Ej behandlade kan ni använda i separat sökning för att se vilka poster ni inte har behandlat än.

Välj sedan att sortera på kolumnen Ansökan så att alla program kommer i bokstavsordning.

Du kan ta beslut på elevkortet eller snabbinmata beslutet på flera. Om ni tar beslut på flera sökande bockar ni i checkrutan till vänster och trycker på knappen Beslut.

Ta beslut och spara och stäng

Efter att ni registrerat era beslut i Indra ska blanketter skrivas ut. Eftersom checkrutan fortfarande är ibockad kan ni nu trycka på knappen Blanketter och välja Skapa blanketter. Fyll i blanketten och skicka original till den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande.

 

Visa cookie-information