Indramanual

 • Färdighetsprov
Uppdaterat 2022-09-23

Hämtat från: Färdighetsprov (clickhelp.co) och Skapa kallelse till färdighetsprov (clickhelp.co)

Här beskriver vi hur hanteringen kring färdighetsprov går till.

Behörighet: Färdighetsprov

Strax efter att elevernas webbansökan till gymnasievalet stänger inför preliminärantagningen går de meddelanden gällande färdighetsprov, som skolorna själva lagt in i Indra, ut till eleverna via e-post och elevmeddelanden. Många skolor skickar även själva ut kallelse med tid och plats för elevernas provtillfälle, vilket bör framgå i meddelandet.

De skolor som använder sig av färdighetsprov behöver lägga upp information om provtillfällen för respektive studieväg och eventuellt profil. Denna information går sedan ut i kallelsen till de sökande eleverna. Skolan formulerar kallelsen efter eget önskemål (bortsett från skolor som ingår i det gemensamma arbetsprovet, läs nedan). Information om provtillfälle ska läggas in inför både preliminär- och slutantagning. Observera att om skolan inte lägger in någon information går det inte ut någon kallelse.

Skapa kallelse till färdighetsprov 

Hämtat från: Skapa kallelse till färdighetsprov (clickhelp.co)

Behörighet: Färdighetsprov

Gemensamt arbetsprov-ESBIL

Det kommer att gå ut en kallelse till eleven för varje sökt studieväg som har gemensamt arbetsprov. Det är därför viktigt att skolorna lägger in samma information om arbetsprovet på sina respektive studievägar.

Inför preliminärantagningen

Ansvarig på skolan lägger in information om färdighetsprov i Indra. Kallelsen skickas per automatik ut till elev efter att webbansökan stänger inför preliminärantagningen. Efter att kallelsen gått ut från Indra måste skolorna själva kontrollera nytillkomna sökande och kalla dessa till färdighetsprov.

Inför slutantagningen

Ansvarig på skolan lägger in information om färdighetsprov. Informationen skickas per automatik ut till nytillkomna elever samt till de elever som tidigare sökt utbildning som har en grön bock i kolumnen att kalla. Efter att kallelsen gått ut från Indra måste skolorna själva kontrollera nytillkomna sökande och kalla dessa till färdighetsprov.

Ta fram elever som söker utbildning med färdighetsprov

Så här gör du:

 1. Gå till Placering>Färdighetsprov.
 2. Välj kommun, skola och utbildning och eventuellt profil för vald utbildning, varpå en lista med alla sökande elever visas.

Förklaring av kolumner:

 • Att kalla: Grön symbol visar vilka elever som ska kallas till färdighetsprov.
 • Poäng 1: Här läggs provresultatet in.
 • Datum prov 1: Visar datum då färdighetsprovet fylldes i.
 • Val: Visar utbildningens rangordning i elevens gymnasieval. För muspekaren över den turkosa triangeln för att se samtliga sökta utbildningar och rangordningen i klartext.
 • Inom skola: Visar om eleven har fler ES-val inom skolan. För muspekaren över den turkosa triangeln för att se programmen och rangordningen i klartext.
 • Inom samma provgrupp: Denna kolumn används inte. För gemensamma bildtestet se information nedan
 • SBV: Elevens sammanlagda betygsvärde.
 • MTV: Elevens sammanlagda betygsvärde + ev poäng för färdighetsprov.
 • Överårig: Eleven är överårig. Överenskommelse mellan elevens vistelsekommun/ hemkommun och mottagande kommun eller fristående gymnasieskola måste ske innan eleven kan tas emot som sökande.
 • Flytt finns: Visar om eleven har anmält flytt till regionen.
 • E-postadress: Elevens registrerade e-postadress.
 • Ansökan: När valet registrerades.
 • Ändrad: Om ansökan är ändrad.

Lägga in kallelse till färdighetsprov

Så här gör du:

 1. Gå till Utbildningar>Utbildningsöversikt.
 2. Välj din kommun och skola.
 3. Leta upp det program som har färdighetsprov och där informationen ska läggas in, välj därefter Ändra beskrivning (elevsidor), varpå programkortet öppnas.
 4. Gå in under fliken Färdighetsprov och välj Redigera.
 5. Skriv in den information som ska finnas med i kallelsen till sökande elever i textrutan Information om färdighetsprov (inkluderas i kallelse).
 6. Lägg in information om färdighetsprov vid var och en av de inriktningar samt profiler som erbjuds på programmet. Finns det flera profiler på studievägen lägger ni in informationen för respektive profil. Har ni olika provtillfällen på samma profil måste detta framgå i informationen alternativt att ni skickar brev till de sökande.
 7. Välj Spara.

Utforma kallelse till färdighetsprov

Om endast ett datum och klockslag gäller för samtliga sökande kan detta skrivas in direkt i kallelsen, se exempel nedan.

Välkommen till färdighetsprov för Schillerska gymnasiets Estetiska program, Bild och formgivning.

Datum: Torsdagen den 9 mars
Tid: kl 08.30
Lokal: Sal 403, 4:e våningen

Vi samlas i sal 403 för att delas in i mindre grupper. Du kommer att få göra uppgifter inom följande tre områden: Teckning. Färg, och Form. Du kommer att få instruktioner på plats. Räkna med att provet kommer att ta lite drygt tre timmar.

Skulle du bli sjuk eller förhindrad av andra skäl, bör du meddela detta till info.schillerska@educ.goteborg.se

Hjärtligt välkommen!

Om det är olika datum och tider för olika sökande, och du vill skicka ut egna separata kallelser kan du i kallelsen som går via Indra lägga in information till exempel så här:

Prov sker under vecka 10. Särskild kallelse kommer att skickas hem till dig via post.

Kallelsen skickas till elev via webbmeddelande i Indra och visas därmed för inloggad elev under Mina meddelanden. Kallelsen skickas även som e-postmeddelande till elevens registrerade e-postadress.

Skicka ut separat kallelse till färdighetsprov via post

Så här gör du:

 1. Gå till Placering>Färdighetsprov för att ta fram listan över sökande elever som ska kallas.
 2. Välj kommun, skola, program och eventuell profil.
 3. Du kan filtrera listan vid behov genom att bocka i rutan Elever under pilen Fler filter.
 4. Klicka på knappen Kolumner och därefter på plusikonen för att lägga till de nya kolumnerna du vill få fram information om, exempelvis. adress, telefon etc.
 5. Rensa därefter i listan på alla kolumner förutom de uppgifter som behövs för utskicket (namn, adress, postnr och postort).
 6. Klicka på krysset ovanför kolumnrubrikerna för att rensa.
 7. Välj kolumnen Exportera och välj de alternativ du vill ha för listan, för att exportera till Excel eller PDF.
 8. I kolumnen Ansökan ser ni datum för när ansökan är gjord. Klickar ni på pilen kan ni välja i vilken fallande ordning datumen ska visas.

Om ni inte ser alla kolumner kan ni scrolla längst ner på sidan och dra i listen. Då ser ni vilka kolumner som finns med men inte syns. Alternativt kan ni klicka bort kolumnerna som inte är aktuella för de ni vill ta del av.

Registrera provresultat

Inför preliminär- och slutantagning ska elevernas resultat av färdighetsprovet registreras i Indra. I Indra finns inga provformler inlagda vilket innebär att det är ni själva som gör omräkningen till den poäng som ska läggas in på eleven. Omräkningen görs utifrån den formeln ni använder er av och där 0–320 poäng ligger som standard för de flesta studievägar. För dessa studievägar blir då maxpoängen för vad ni kan registrera på eleven i Indra 320 poäng.

Så här gör du:

 1. Gå till Placering>Färdighetsprov.
 2. Välj kommun, skola, utbildning och eventuellt profil. En lista med alla elever visas.
 3. Fyll i provresultatet för de elever som har gjort färdighetsprovet i kolumn Poäng 1. Studievägar som Särskildvariant och Spetsutbildningar kan ha både högre och lägre maxpoäng. I dessa fall utgår ni från den formeln som motsvarar rätt skala för era maxpoäng. Varför det är satt 0–320 som standard är för att det ska motsvara det normala maxvärdet för betyg utan extra språk, dvs 16 ämnen. Då blir poängskalan som exemplet nedan när det omräknats enligt formeln p x 16 men som sagt, det kan finnas avvikelser.

Uträkningen nedan är ett exempel hur ni får fram den poäng som ska registreras i Indra om ni på skolan har ett prov mellan 0–20 poäng.
poäng x 16:

 • 1p x 16 = 16 p förs in i Indra
 • 2p x 16 = 32p förs in i Indra
 • 3p x 16 = 48p för in i Indra
 • Osv. upp till 320 (20 x 16)

Använder ni en annan formel är det viktigt att den omvandlas på liknande sätt och att det är den faktiska poängen som ni för in i Indra. Observera att elevens betygsmeritvärde ska inte adderas till den summan, det sköter sedan systemet. Registrerat provresultat sparas per automatik.

Godkändgräns

Hämtat från: Färdighetsprov (clickhelp.co)

Om studievägen har tillstånd att använda behörighetsgivande färdighetsprov och har en godkäntgräns inlagd skriver ni in den poäng som eleven uppnått vid provtillfället oavsett om eleven uppnått godkänt eller inte. Är poängen lägre än godkäntgräns kommer hen automatiskt räknas som obehörig vid antagningen.

OBS! Har ni en studieväg med godkäntgräns ber vi er meddela oss om den förändras.

Arbetsprov ES - bild och formgivning

Hämtat från: Färdighetsprov (clickhelp.co)

När en elev söker till ESBIL med gemensamt arbetsprov ska ni registrera provpoängen på de elever som gjort provet och sökt till Er skola och studieväg.

Med andra ord är det viktigt att när en elev utfört ett prov och blivit poängsatt, att alla skolor som ingår i provet får ta del av poängen för respektive elev och registrerar densamma.

Inför registrering av poäng för gemensamt arbetsprov är det också viktigt att ni är överens och använder er av samma formel vid uträknandet av poängen så att den införda poängen inte skiljer sig åt för eleverna mellan skolorna.

Registrerat provresultat sparas per automatik.

Visa cookie-information